کـــــم دارمـــــــت

بعضی ها را هرچقدر هـم که بــــخواهی،“تــــــــــــــــــمام” نـــــــــــــــــــــمی شوند …هــــــــــمش به آغــــــــــوششان بــــــــــدهکارمیمانی !حضورشان”گـرم” است ؛ سکوتشانخالی مــــــــــیکند دل ِآدم را …آرامش ِ صـــــــــــــــــــــدای شان را کــــــــــــــــــــم میآوری !هر دم هر لحظه “کـــــــــــــــــم” مـــــــیآوریشان …و اینجا مــــــــــــــــــــن کــــــــــــــمدارمــــــــــت

 

دلـنــوشـتـــــه هــــای الـمـیـــرا و لـــدا

                       

/ 8 نظر / 27 بازدید
سَــــحــر و رضـــــآ

حَـرْف ِ رَفْـتَـنْ کـِه مـي شَـوَدْ ، هِـزآرْ چـوپـآن ِ دُروغْـگـو پُـشْـت ِ چِـشْـمـآنَـمْ کَـمـيـنْ مـي کُـنَـنْـد. هِـزآرْ نَـفَـرْ بـِه جـآي ِ مَـنْ مـي گـويَـنْـدْ بـِه جَـهَـنَـمْ کـِه مـي رَوي ! بَـعْـدْ هِـزآرْ نَـفَـرْ دَرْ دِلَـمْ مُـؤمِـنْ مـي شَـوَنْـدْ دُعـآ مـي کُـنَـنْـدْ کـِه حَـرْف ِ رَفْـتَـنْ فَـقَـطْ کـآر ِ چـوپـآن هـآي ِ دُروغْـگـوي ِ چِـشْـمـآنَـتْ بـآشَـنْـدْ......

HIGHBOY

ببخشید:( خوب دیروز حرصمو دراوردی دیگه هرچی میگفتم خنگ بازی درمیاوری دیگه اعصابمم خورد شده بود انقدر اپلود کردم!!! [گل]

علی فلسفی

مردی رادیدم که باسایه ی خودش درددل می کرد!چه می کشداووقتی هواابریست.

علی فلسفی

غربت آن نیست که تنهاباشی،فارغ از فتنه فرداباشی،غربت آن است که چون قطره ی آب درپی دریاباشی،غربت آن است که مثل من ودل درمیان همه کس یکه وتنهاباشی.

دختربارون

http://www.reza-amper.ir/image/fal/pishgooyi.htm یه سر اینجا برو سوالاشو ج بده[نیشخند]